Nyheter

Extra föreningsstämma

Härmed kallas medlemmarna till extra  föreningsstämma i Brf Sågbäcken 

När: Söndag den 26:e november 2023 kl.12:00 

Plats: På föreningens innergård, Kansligränd, Huddinge 

Vid föreningsstämma, enligt § 24, har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar en bostadsrätt  gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Medlem får företrädas av ombud som inte är  medlem i föreningen. Ombudet skall förete fullmakt i original och får företräda endast en medlem.  Endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen är röstberättigad. 

Fullmakt finns på föreningens hemsida (https://www.sagbacken.se/dokument/Fullmakt_stamma.pdf

Anledning till extrastämma: Brf Sågbäcken är i processen att uppdatera föreningens stadgar. Detta vill  vi göra främst med anledning av att föreningens stadgar ska ligga i linje med nya lagar och regler.  Förslaget på de nya stadgarna är också mer omfattande vilket ger ett bättre stöd för styrelse och för  medlemmar i hur vår förening ska skötas och förvaltas. För att kunna anta de nya stadgarna i föreningen  krävs stämmobeslut på två på varandra efterföljande stämmor. Vid föreningens ordinarie stämma som  hölls den 20 juni 2023 röstade stämman igenom att anta det nya förslaget på stadgar. Med bakgrund av  detta kallar vi nu till en extra föreningsstämma för att åter rösta om att anta de nya stadgarna. 

Dagordning

  1. Stämmans öppnande. 
  2. Godkännande av dagordning. 
  3. Val av ordförande vid stämman. 
  4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare. 
  5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet. 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst. 
  6. Fastställande av röstlängd. 
  7. Beslut om antagande av nya stadgar. 
  8. Stämmans avslutande. 

Varmt välkomna, 

Styrelsen, Brf Sågbäcken 

De gällande stadgarna samt förslaget på nya stadgarna bifogas som bilagor.

Kontakt: Hemsida 

Ytterligare kontaktuppgifter till förvaltare 

Brevlåda: Kansligränd 20 https://www.sagbacken.se/ etc. återfinns i varje porttavla