Nyheter

 

Hej Medlemmar,

Ett nytt kalenderår närmar sig och vi vill gå ut med information inför 2024.

Det nya året kommer innebära högre kostnader för vår förening. Under 2023 har vi haft mycket förmånliga avtal och bundna räntor, detta innebar att vi endast behövde höja avgiften med 2% vilket var lägre jämfört med snittet för bostadsrättsföreningar. Situationen är däremot annorlunda inför 2024, räntorna har fortsatt uppåt och många av våra leverantörer har meddelat att de gör prishöjningar. Under 2024 kommer två av våra tre lån att bindas om vilket leder till markant högre räntekostnader än tidigare. För att möta de högre kostnadsnivåerna kommer medlemsavgiften att höjas med 12% från och med januari 2024. Styrelsen kommer under året fortsätta jobba med föreningens avtal och minska kostnaderna där det är möjligt. Beroende på ränte- och kostnadsutvecklingen framgent kan ytterligare avgiftshöjningar vara nödvändiga under året.

Parkeringsavgiften har sedan föreningen upprättades varit oförändrad då det tidigare inte funnits något behov för ändring. För att möta de högre kostnaderna kommer parkeringsavgiften att höjas från 400 kr till 500 kr per månad. MC-parkeringen höjs från 200 kr till 250 kr per månad. 

Föreningens tidigare elhandelsavtal med Fortum löpte ut i december 2023 och vi har tecknat nytt med Vattenfall. Det totala elpriset går från 1.18 kr/kWh idag till närmare 1.70 kr/kWh från och med december 2023 inklusive moms och skatter. Den första fakturan med nya priset kommer i april 2024.

En övrig kostnadspunkt för föreningen som alla vi medlemmar kan vara med att påverka är skötseln av hissarna. Hissjouren får ofta rycka ut för att återställa föreningens hissar enbart på grund av grus i hissdörrgångarna. Varje utryckning kostar föreningen flera tusenlappar per gång och under helgtid kostar en utryckning uppemot 10 000 kronor. Styrelsen önskar därför mer omsorgsfull hantering av våra hissar. Torka gärna av skorna på dörrmattan redan vid porten för att undvika onödiga stopp för hissarna. Detta är en enkel åtgärd som håller föreningens kostnader nere.

Nyttig information hittar du på föreningens hemsida https://www.sagbacken.se/. Föreningen har även en Facebookgrupp. Gruppen heter ”BRF Sågbäcken – Kansligränd 2-20”.

Till sist önskar styrelsen alla medlemmar en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen, Brf Sågbäcken

Härmed kallas medlemmarna till extra  föreningsstämma i Brf Sågbäcken 

När: Söndag den 26:e november 2023 kl.12:00 

Plats: På föreningens innergård, Kansligränd, Huddinge 

Vid föreningsstämma, enligt § 24, har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar en bostadsrätt  gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Medlem får företrädas av ombud som inte är  medlem i föreningen. Ombudet skall förete fullmakt i original och får företräda endast en medlem.  Endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen är röstberättigad. 

Fullmakt finns på föreningens hemsida (https://www.sagbacken.se/dokument/Fullmakt_stamma.pdf

Anledning till extrastämma: Brf Sågbäcken är i processen att uppdatera föreningens stadgar. Detta vill  vi göra främst med anledning av att föreningens stadgar ska ligga i linje med nya lagar och regler.  Förslaget på de nya stadgarna är också mer omfattande vilket ger ett bättre stöd för styrelse och för  medlemmar i hur vår förening ska skötas och förvaltas. För att kunna anta de nya stadgarna i föreningen  krävs stämmobeslut på två på varandra efterföljande stämmor. Vid föreningens ordinarie stämma som  hölls den 20 juni 2023 röstade stämman igenom att anta det nya förslaget på stadgar. Med bakgrund av  detta kallar vi nu till en extra föreningsstämma för att åter rösta om att anta de nya stadgarna. 

Dagordning

  1. Stämmans öppnande. 
  2. Godkännande av dagordning. 
  3. Val av ordförande vid stämman. 
  4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare. 
  5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet. 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst. 
  6. Fastställande av röstlängd. 
  7. Beslut om antagande av nya stadgar. 
  8. Stämmans avslutande. 

Varmt välkomna, 

Styrelsen, Brf Sågbäcken 

De gällande stadgarna samt förslaget på nya stadgarna bifogas som bilagor.

Kontakt: Hemsida 

Ytterligare kontaktuppgifter till förvaltare 

Brevlåda: Kansligränd 20 https://www.sagbacken.se/ etc. återfinns i varje porttavla

På grund av ett arbete som Vattenfall behöver utföra kommer strömmen att brytas Torsdag den 1/6 mellan 10:30-15:30.

Har någon några frågor går det att ringa 020-82 58 58.

Nu har äntligen våren börjat, och med det kommer den årliga sandsopningen på föreningens område.

Vi ber därför samtliga medlemmar att flytta på sina bilar från föreningens parkeringsplatser under Måndag den 24:e april mellan 08-16.00.

Om inte p-platserna inte är tomma lommer vår leverantör inte kunna utföra en ordentlig sopning av området, vänligen respektera detta.

Det finns gratis parkering längs Rådsvägen, i villaområdet på andra sidan Huddingevägen samt betalparkering vid exempelvis Huddinge Hallen.

Vi önskar dig en fortsatt fin dag!

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen, Brf Sågbäcken

Brf Sågbäcken är ansluten till Svenska Störningsjouren. Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar ni vår larmcentral där ni har tillgång till professionell hjälp av våra störningsombudmän/väktare som skyndsamt kommer på plats.

Störningsjouren är öppen:

Måndag-Söndag mellan kl. 20:00-06:00

Tel. nr 08-568 214 00

Vänligen läs infobladet nedan:

Störningsjour, infoblad

 

OBS! Vid akuta fall ring till Polisen.