Brf Ekonomen Tel. 08-588 85 740
E-post 

Här kan du se dina avier

Autogiro

Fyll i den här blanketten och skicka den till:

Brf Ekonomen
Fredsgatan 13
149 30 Nynäshamn

 

Frågor

Kan styrelsen höja avgiften?
Kan styrelsen i en bostadsrättsförening höja avgiften hur mycket den vill utan att informera medlemmarna vid möten eller på annat sätt?

Svar: Ja, det kan den göra. I normalfallet är det styrelsen som fastställer årsavgiften. Så gäller om inte annat bestämts i stadgarna. Därmed har inte stämman rätt att besluta om årsavgiften.

Styrelsen har inte någon lagreglerad informationsskyldighet gentemot medlemmarna, annat än beträffande årsredovisningen. Därför krävs det inte att styrelsen motiverar sina beslut för medlemmarna, t.ex. om höjning av avgiften. Det finns heller inget lagkrav på att styrelsen måste avisera medlemmarna om kommande avgiftshöjning i förväg.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. En viktig uppgift för styrelsen är också – trots att den inte är lagreglerad – att hålla medlemmarna informerade om vad som händer i föreningen, t.ex. vid möten, genom informationsblad eller på en webbplats. Ju mer information medlemmarna får, desto större chans att undvika missförstånd och konflikter inom föreningen.

Det är alltså lämpligt att styrelsen informerar medlemmarna om vilka orsaker som ligger bakom avgiftshöjningar, särskilt när det är frågan om större höjningar, även om inget sådant krav finns.